Power Of Attorney Or Revocation Of Power Of Attorney (Swedish) {PTO-SB-82SE} | Pdf Fpdf Doc Docx | Official Federal Forms

 Official Federal Forms /  US Patent Office /  Patent /
Power Of Attorney Or Revocation Of Power Of Attorney (Swedish) {PTO-SB-82SE} | Pdf Fpdf Doc Docx | Official Federal Forms

Power Of Attorney Or Revocation Of Power Of Attorney (Swedish) {PTO-SB-82SE}

This is a Official Federal Forms form that can be used for Patent within US Patent Office.

Alternate TextLast updated: 9/21/2009

Included Formats to Download
$ 17.99

Description

PTO/SB/82SE (07-09) Approved for use through 11/30/2011. OMB 0651-0035 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. FULLMAKT ELLER UPPHÄVANDE AV FULLMAKT MED EN NY FULLMAKT OCH ÄNDRAD KORRESPONDENSADRESS POWER OF ATTORNEY OR REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY WITH A NEW POWER OF ATTORNEY AND CHANGE OF CORRESPONDENCE ADDRESS Application Number Filing Date First Named Inventor Attorney Docket Number Art Unit Examiner Name Title Jag återkallar härmed alla tidigare fullmakter utfärdade i den ovan identifierade ansökningen. I hereby revoke all previous powers of attorney given in the above-identified application. En fullmakt inlämnas härmed. A Power of Attorney is submitted herewith. ELLER OR Jag utnämner härmed följande ombud (en eller flera) med följande kundnummer som advokat eller agent för att behandla ovannämnda ansökan, och för att handha alla åtaganden med det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office) i samband härmed: I hereby appoint Practitioner(s) associated with the following Customer Number as my/our attorney(s) or agent(s) to prosecute the application identified above, and to transact all business in the United States Patent and Trademark Office connected therewith: ELLER OR Jag utnämner härmed följande nedan namngivna ombud (en eller flera) som advokat eller agent för att behandla ovannämnda ansökan, och för att handha alla åtaganden med det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office) i samband härmed: I hereby appoint Practitioner(s) named below as my/our attorney(s) or agent(s) to prosecute the application identified above, and to transact all business in the United States Patent and Trademark Office connected therewith: Ombudets/ombudens namn Practitioner(s) Name Registreringsnummer Registration Number [Sid. 1 av 2] [Page 1 of 2] This collection of information is required by 37 CFR 1.31, 1.32 and 1.33. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 3 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2. American LegalNet, Inc. www.FormsWorkFlow.com PTO/SB/82SE (07-09) Approved for use through 11/30/2011. OMB 0651-0035 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. Ange eller ändra korrespondensadressen för den ovan identifierade ansökan till: Please recognize or change the correspondence address for the above-identified application to: Adressen förknippad med ovannämnda kundnummer: The address associated with the above-mentioned Customer Number. ELLER OR Adressen förknippad med kundnummer The address associated with Customer Number ELLER OR Firmas eller individs namn Firm or Individual Name Adress Address Ort City Land Country Telefon Telephone Jag är: I am the: Delstat State E-post Email Postnummer Zip Sökande/uppfinnare. Applicant/Inventor. ELLER OR Registrerad rättsinnehavare. Se 37 CFR 3.71. Uttalande enligt 37 CFR 3.73(b) är bifogat. (Formulär PTO/SB/96) härmed inlämnat eller registrerat den Assignee of record of the entire interest. See 37 CFR 3.71. Statement under 37 CFR 3.73(b) (Form PTO/SB/96) submitted herewith or filed on Sökandens eller rättsinnehavarens UNDERSKRIFT SIGNATURE of Applicant or Assignee of Record . . Underskrift Signature Namn Name Titel och företag Title and Company Datum Date Telefon Telephone OBS! Alla registrerade uppfinnare eller rättsinnehavares, eller deras ombuds, underskrifter krävs. Lämna in flera formulär om fler än en underskrift krävs, se nedan*. NOTE: Signatures of all the inventors or assignees of record of the entire interest or their representative(s) are required. Submit multiple forms if more than one signature is required, see below*. *Totalt ____________ formulär inlämnas. *Total of ____________ forms are submitted. [Sid. 2 av 2] [Page 2 of 2] American LegalNet, Inc. www.FormsWorkFlow.com Privacy Act-kungörelse Enligt lagen Privacy Act från 1974 (P.L. 93-579) måste du ges vissa uppgifter när du lämnar in bifogade formulär tillsammans med en patentansökan eller ett patent. I enlighet med kraven i ovannämnda lag, informeras du härmed om följande: (1) Denna information har till största delen hämtats från 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) tillhandahållandet av den begärda informationen är frivillig; och (3) det huvudsakliga ändamålet för vilket informationen ska användas är för att det amerikanska patentverket U.S. Patent and Trademark Office ska kunna behandla och/eller undersöka dina inlämnade handlingar som hör ihop med en patentansökan eller ett patent. Om du inte tillhandahåller den begärda informationen är det möjligt att US Patent and Trademark Office inte kan behandla och/eller undersöka dina inlämnade handlingar, vilket kan resultera i att processen avslutas, att ansökan avslås eller att patentet utgår. De uppgifter som du lämnar på detta formulär kommer att användas i följande rutinsyften: 1. Informationen i detta formulär behandlas konfidentiellt i den utsträckning som tillåts enligt lagarna Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and Privacy Act (5 U.S.C. 552a). Handlingar från detta system får lämnas ut till det amerikanska justitiedepartementet, Department of Justice, för att man ska kunna avgöra om redovisning av dessa data krävs av Freedom of Information Act. 2. En handling från detta registersystem får utlämnas, för rutinmässigt bruk, i samband med framläggande av bevis i en domstol, magistrat eller förvaltningsdomstol, inklusive avslöjande för motpa

Our Products