New York > Statewide > Department Of Motor Vehicles

Certified Farm Vehicle Use MV-260F - New York

Certified Farm Vehicle Use Form. This is a New York form and can be used in Department Of Motor Vehicles Statewide .
 Fillable pdf Last Modified 4/6/2010
Get this form for FREE as a print-only pdf

Ò»© DZ®µ ͬ¿¬» Ü»°¿®¬³»²¬ ±º Ó±¬±® Ê»¸·½´»- Ò»© DZ®µ ͬ¿¬» Ü»°¿®¬³»²¬ ±º Ó±¬±® Ê»¸·½´»Ô·-¬ ³±-¬ ¼·®»½¬ ®±«¬»ø-÷ ¿²¼ ¼·-¬¿²½» ¾»¬©»»² º¿®³- ±® °±®¬·±²- ±º º¿®³- ¿²¼ -¿²·¬¿®§ ´¿²¼º·´´æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ù×ÊÛ ÌØ×Í ÐßÎÌ ÌÑ ÜÛÐßÎÌÓÛÒÌ ÑÚ ÓÑÌÑÎ ÊÛØ×ÝÔÛÍ ÓÊóîêðÚ øïðñðé÷ ÐßÎÌ ï ÝÛÎÌ×Ú×ÛÜ ÚßÎÓ ÊÛØ×ÝÔÛ ËÍÛ øݱ³°´»¬» ¾±¬¸ ﮬ ï ú ﮬ îô ¿²¼ -·¹² "Ý»®¬·º·½¿¬·±²'ò÷ Ô±½¿¬·±² ø¾§ ¬±©²-¸·°÷ ±º ¿´´ º¿®³- ±® °±®¬·±²- ±º º¿®³¾»¬©»»² ©¸·½¸ ¬¸·- ª»¸·½´» ©·´´ ¾» ±°»®¿¬»¼ ±² ¬¸» °«¾´·½ ¸·¹¸©¿§æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ô±½¿¬·±² ±º ²»¿®»-¬ ³«²·½·°¿´ -¿²·¬¿®§ ´¿²¼º·´´æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÝÛÎÌ×Ú×ÝßÌ×ÑÒæ ̸» ·²º±®³¿¬·±² × ¸¿ª» ¹·ª»² ·- ¬®«» ¬± ¬¸» ¾»-¬ ±º ³§ µ²±©´»¼¹»ò × ½»®¬·º§ ¬¸¿¬ ¬¸» ª»¸·½´» ·- «-»¼ »¨½´«-·ª»´§ ¿- ¿ º¿®³ ª»¸·½´»ô ¿²¼ ©·´´ ¾» ±°»®¿¬»¼ ±² °«¾´·½ ¸·¹¸©¿§- «-·²¹ ¬¸» ³±-¬ ¼·®»½¬ ®±«¬» ø¾«¬ ²±¬ ³±®» ¬¸¿² îë ³·´»- ±²»ó©¿§÷ ¾»¬©»»²æ ¬¸» º¿®³ø-÷ ±® °±®¬·±²- ±º º¿®³- ±©²»¼ ±® ±°»®¿¬»¼ ¾§ ³»å ¬¸» º¿®³ ¿²¼ ¬¸» ²»¿®»-¬ ³«²·½·°¿´ -¿²·¬¿®§ ´¿²¼º·´´å ¿²¼ ¬¸» º¿®³ ¿²¼ ´·½»²-»¼ ³±¬±® ª»¸·½´» ®»°¿·® -¸±°-ò ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ øÍ·¹²¿¬«®» ±º λ¹·-¬®¿²¬÷ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ øÜ¿¬»÷ ×ÓÐÑÎÌßÒÌæ ß²§ °»®-±² ³¿µ·²¹ ¿ º¿´-» -¬¿¬»³»²¬ ·² ½±² ²»½¬·±² ©·¬¸ ¬¸·- ½ »®¬·º·½ ¿¬» -¸ ¿´´ ¾» ¹«·´¬§ ±º ¿ ³·-¼»³»¿²±® ¿²¼ ³¿§ ¾» -«¾¶»½¬ ¬± º·²»-ô ·³°®·-±²³»²¬ ¿²¼ ´·½»²-» -¿²½¬·±²-ò ÐÔÛßÍÛ ÝÑÓÐÔÛÌÛ ÓÊóîêðÚ øïðñðé÷ ÐßÎÌ ï Ý«¬ ¿´±²¹ ¼±¬¬»¼ ´·²» Ò»© DZ®µ ͬ¿¬» Ü»°¿®¬³»²¬ ±º Ó±¬±® Ê»¸·½´»Ô·-¬ ³±-¬ ¼·®»½¬ ®±«¬»ø-÷ ¿²¼ ¼·-¬¿²½» ¾»¬©»»² º¿®³- ±® °±®¬·±²- ±º º¿®³- ¿²¼ -¿²·¬¿®§ ´¿²¼º·´´æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÚÑÔÜ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÕÛÛÐ ÌØ×Í ÐßÎÌ É×ÌØ ÇÑËÎ ÎÛÙ×ÍÌÎßÌ×ÑÒ ÓÊóîêðÚ øïðñðé÷ ÐßÎÌ î ÝÛÎÌ×Ú×ÛÜ ÚßÎÓ ÊÛØ×ÝÔÛ ËÍÛ Ô±½¿¬·±² ø¾§ ¬±©²-¸·°÷ ±º ¿´´ º¿®³- ±® °±®¬·±²- ±º º¿®³- ¾»¬©»»² ©¸·½¸ ¬¸·- ª»¸·½´» ©·´´ ¾» ±°»®¿¬»¼ ±² ¬¸» °«¾´·½ ¸·¹¸©¿§æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ô±½¿¬·±² ±º ²»¿®»-¬ ³«²·½·°¿´ -¿²·¬¿®§ ´¿²¼º·´´æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ý»®¬·º·»¼ ¬± ¾» ±°»®¿¬»¼ ±² ¬¸» ³±-¬ ¼·®»½¬ ®±«¬» ¬± ¿²¼ º®±³ ¿²§ ´·½»²-»¼ ³±¬±® ª»¸·½´» ®»°¿·® -¸±° ©·¬¸·² îë ³·´»- ±º ¬¸» º¿®³ø-÷ ±® °±®¬·±²- ±º º¿®³- ´·-¬»¼ ¿¾±ª»ò ÐÔÛßÍÛ ÝÑÓÐÔÛÌÛ ÓÊóîêðÚ øïðñðé÷ ÐßÎÌ î American LegalNet, Inc. www.FormsWorkFlow.com
Link/Embed this Document
URL
Embed


Popular Searches

  1. Petition for Administration
  2. mechanics lien
  3. grant deed
  4. amendment to complaint
  5. information subpoena
  6. Form Interrogatories-General
  7. stipulation of discontinuance
  8. deposition subpoena
  9. durable power of attorney
  10. bill of costs

Bookmark and Share