New York > Statewide > Department Of Motor Vehicles

Certified Farm Vehicle Use MV-260F - New York

Certified Farm Vehicle Use Form. This is a New York form and can be used in Department Of Motor Vehicles Statewide .
 Fillable pdf Last Modified 4/6/2010
Get this form for FREE as a print-only pdf

Ò»© DZ®µ ͬ¿¬» Ü»°¿®¬³»²¬ ±º Ó±¬±® Ê»¸·½´»- Ò»© DZ®µ ͬ¿¬» Ü»°¿®¬³»²¬ ±º Ó±¬±® Ê»¸·½´»Ô·-¬ ³±-¬ ¼·®»½¬ ®±«¬»ø-÷ ¿²¼ ¼·-¬¿²½» ¾»¬©»»² º¿®³- ±® °±®¬·±²- ±º º¿®³- ¿²¼ -¿²·¬¿®§ ´¿²¼º·´´æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ù×ÊÛ ÌØ×Í ÐßÎÌ ÌÑ ÜÛÐßÎÌÓÛÒÌ ÑÚ ÓÑÌÑÎ ÊÛØ×ÝÔÛÍ ÓÊóîêðÚ øïðñðé÷ ÐßÎÌ ï ÝÛÎÌ×Ú×ÛÜ ÚßÎÓ ÊÛØ×ÝÔÛ ËÍÛ øݱ³°´»¬» ¾±¬¸ ﮬ ï ú ﮬ îô ¿²¼ -·¹² "Ý»®¬·º·½¿¬·±²'ò÷ Ô±½¿¬·±² ø¾§ ¬±©²-¸·°÷ ±º ¿´´ º¿®³- ±® °±®¬·±²- ±º º¿®³¾»¬©»»² ©¸·½¸ ¬¸·- ª»¸·½´» ©·´´ ¾» ±°»®¿¬»¼ ±² ¬¸» °«¾´·½ ¸·¹¸©¿§æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ô±½¿¬·±² ±º ²»¿®»-¬ ³«²·½·°¿´ -¿²·¬¿®§ ´¿²¼º·´´æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÝÛÎÌ×Ú×ÝßÌ×ÑÒæ ̸» ·²º±®³¿¬·±² × ¸¿ª» ¹·ª»² ·- ¬®«» ¬± ¬¸» ¾»-¬ ±º ³§ µ²±©´»¼¹»ò × ½»®¬·º§ ¬¸¿¬ ¬¸» ª»¸·½´» ·- «-»¼ »¨½´«-·ª»´§ ¿- ¿ º¿®³ ª»¸·½´»ô ¿²¼ ©·´´ ¾» ±°»®¿¬»¼ ±² °«¾´·½ ¸·¹¸©¿§- «-·²¹ ¬¸» ³±-¬ ¼·®»½¬ ®±«¬» ø¾«¬ ²±¬ ³±®» ¬¸¿² îë ³·´»- ±²»ó©¿§÷ ¾»¬©»»²æ ¬¸» º¿®³ø-÷ ±® °±®¬·±²- ±º º¿®³- ±©²»¼ ±® ±°»®¿¬»¼ ¾§ ³»å ¬¸» º¿®³ ¿²¼ ¬¸» ²»¿®»-¬ ³«²·½·°¿´ -¿²·¬¿®§ ´¿²¼º·´´å ¿²¼ ¬¸» º¿®³ ¿²¼ ´·½»²-»¼ ³±¬±® ª»¸·½´» ®»°¿·® -¸±°-ò ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ øÍ·¹²¿¬«®» ±º λ¹·-¬®¿²¬÷ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ øÜ¿¬»÷ ×ÓÐÑÎÌßÒÌæ ß²§ °»®-±² ³¿µ·²¹ ¿ º¿´-» -¬¿¬»³»²¬ ·² ½±² ²»½¬·±² ©·¬¸ ¬¸·- ½ »®¬·º·½ ¿¬» -¸ ¿´´ ¾» ¹«·´¬§ ±º ¿ ³·-¼»³»¿²±® ¿²¼ ³¿§ ¾» -«¾¶»½¬ ¬± º·²»-ô ·³°®·-±²³»²¬ ¿²¼ ´·½»²-» -¿²½¬·±²-ò ÐÔÛßÍÛ ÝÑÓÐÔÛÌÛ ÓÊóîêðÚ øïðñðé÷ ÐßÎÌ ï Ý«¬ ¿´±²¹ ¼±¬¬»¼ ´·²» Ò»© DZ®µ ͬ¿¬» Ü»°¿®¬³»²¬ ±º Ó±¬±® Ê»¸·½´»Ô·-¬ ³±-¬ ¼·®»½¬ ®±«¬»ø-÷ ¿²¼ ¼·-¬¿²½» ¾»¬©»»² º¿®³- ±® °±®¬·±²- ±º º¿®³- ¿²¼ -¿²·¬¿®§ ´¿²¼º·´´æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÚÑÔÜ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÕÛÛÐ ÌØ×Í ÐßÎÌ É×ÌØ ÇÑËÎ ÎÛÙ×ÍÌÎßÌ×ÑÒ ÓÊóîêðÚ øïðñðé÷ ÐßÎÌ î ÝÛÎÌ×Ú×ÛÜ ÚßÎÓ ÊÛØ×ÝÔÛ ËÍÛ Ô±½¿¬·±² ø¾§ ¬±©²-¸·°÷ ±º ¿´´ º¿®³- ±® °±®¬·±²- ±º º¿®³- ¾»¬©»»² ©¸·½¸ ¬¸·- ª»¸·½´» ©·´´ ¾» ±°»®¿¬»¼ ±² ¬¸» °«¾´·½ ¸·¹¸©¿§æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ô±½¿¬·±² ±º ²»¿®»-¬ ³«²·½·°¿´ -¿²·¬¿®§ ´¿²¼º·´´æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ý»®¬·º·»¼ ¬± ¾» ±°»®¿¬»¼ ±² ¬¸» ³±-¬ ¼·®»½¬ ®±«¬» ¬± ¿²¼ º®±³ ¿²§ ´·½»²-»¼ ³±¬±® ª»¸·½´» ®»°¿·® -¸±° ©·¬¸·² îë ³·´»- ±º ¬¸» º¿®³ø-÷ ±® °±®¬·±²- ±º º¿®³- ´·-¬»¼ ¿¾±ª»ò ÐÔÛßÍÛ ÝÑÓÐÔÛÌÛ ÓÊóîêðÚ øïðñðé÷ ÐßÎÌ î American LegalNet, Inc. www.FormsWorkFlow.com
Link/Embed this Document
URL
Embed


Popular Searches

  1. motion to vacate
  2. dissolution of marriage
  3. pro hac vice
  4. petition for termination of parental rights
  5. declaration
  6. financial affidavit
  7. dismissal
  8. visitation
  9. civil cover sheet
  10. writ of execution

Bookmark and Share