New York > Statewide > Department Of Motor Vehicles

Affirmation Under Sections 318(9) And 318(11) Of The New York Vehicle And Traffic Law FS-15 - New York

Affirmation Under Sections 318(9) And 318(11) Of The New York Vehicle And Traffic Law Form. This is a New York form and can be used in Department Of Motor Vehicles Statewide .
 Fillable pdf Last Modified 3/24/2010
Get this form for FREE as a print-only pdf

Ò»© DZ®µ ͬ¿¬» Ü»°¿®¬³»²¬ ±º Ó±¬±® Ê»¸·½´»×²-«®¿²½» Í»®ª·½»- Þ«®»¿« ó ê Û³°·®» ͬ¿¬» д¿¦¿ ó ß´¾¿²§ ÒÇ ïîîîè ßÚÚ×ÎÓßÌ×ÑÒ ËÒÜÛÎ ÍÛÝÌ×ÑÒÍ íïèøç÷ ú íïèøïï÷ ÑÚ ÌØÛ ÒÛÉ ÇÑÎÕ ÊÛØ×ÝÔÛ ßÒÜ ÌÎßÚÚ×Ý ÔßÉ ©©©ò²§-¼³ªò½±³ ÜÓÊ Ý¿-» ý ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ß½½·¼»²¬ Ü¿¬» ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 몱½¿¬·±² Ñ®¼»® ý ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ̸·- ¿ºº·®³¿¬·±² ·- ²±¬ ¿½½»°¬¿¾´» ·º ½±³°´»¬»¼ ¾»º±®» ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁò ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍæ ݱ³°´»¬» ¬¸·- º±®³ ¾§ º·´´·²¹ ·² ¬¸» ¾´¿²µ -°¿½»-ò 묫®² ·¬ ¬± ¬¸» ¿¼¼®»-- ¿¬ ¬¸» ¬±° ±º ¬¸·- °¿¹»ò ßÚÚ×ÎÓßÌ×ÑÒ ×ô ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁô ¿ºº·®³ «²¼»® °»²¿´¬·»- ±º °»®¶«®§ ¬¸¿¬æ øЮ·²¬ Ò¿³» ·² Ú«´´÷ øï÷ × ®»-·¼» ¿¬ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ øÒ«³¾»®ô ͬ®»»¬ô ß°¿®¬³»²¬ Ò±ò÷ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ øÝ·¬§÷ øͬ¿¬»÷ øÆ·° ݱ¼»÷ øî÷ × ©¿- ·²ª±´ª»¼ ·² ¿² ¿½½·¼»²¬ ¿- ¬¸» ø½¸»½µ ±²» ±® ¾±¬¸÷ ±©²»® ±°»®¿¬±® ±º ¿ ³±¬±® ª»¸·½´» ±² ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ¿¬ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁò ߬ ¬¸¿¬ ¬·³»ô × ®»-·¼»¼ ¿¬ øÜ¿¬» ±º ß½½·¼»²¬÷ øÔ±½¿¬·±² ±º ß½½·¼»²¬÷ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ øÒ«³¾»®ô ͬ®»»¬ô ß°¿®¬³»²¬ Ò±ò÷ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ øÝ·¬§÷ øͬ¿¬»÷ øÆ·° ݱ¼»÷ øí÷ ̸»®» ¿®» ²± ´»¹¿´ ¿½¬·±²- °»²¼·²¹ ¿¹¿·²-¬ ³» ©¸·½¸ ©»®» -¬¿®¬»¼ ©·¬¸·² ±²» §»¿® º®±³ ¬¸» ¼¿¬» ±º ¬¸» ¿½½·¼»²¬ ¾§ ¿²§ ¼¿³¿¹»¼ °¿®¬§ ·²ª±´ª»¼ô ²±® ¿®» ¬¸»®» ¿²§ «²-¿¬·-º·»¼ ¶«¼¹³»²¬- ±«¬-¬¿²¼·²¹ ¿¹¿·²-¬ ³» ®»-«´¬·²¹ º®±³ ¿²§ -«½¸ ´»¹¿´ ¿½¬·±²- ¬¸¿¬ ¸¿ª» ¾»»² ®»-±´ª»¼ò øì÷ Ѳ» §»¿® ¸¿- °¿--»¼ -·²½» × ½±³°´·»¼ ©·¬¸ ¬¸» ®»ª±½¿¬·±² ±®¼»®ò × ®»¯«»-¬ ¬¸¿¬ ³§ ¼®·ª·²¹ °®·ª·´»¹»- ¾» ®»-¬±®»¼ò ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ øÍ·¹²¿¬«®» ó Í·¹² Ò¿³» ·² Ú«´´÷ øÜ¿¬» ±º Þ·®¬¸÷ øÜ¿¬»÷ ÚÍóïë øïïñðé÷ American LegalNet, Inc. www.FormsWorkFlow.com
Link/Embed this Document
URL
Embed


Popular Searches

  1. bill of costs
  2. Request for entry of default
  3. Preliminary Change of Ownership Report
  4. Decree of Dissolution of Marriage
  5. proof of service of summons
  6. Notice and Acknowledgment of Receipt
  7. fee waiver
  8. Petition to Expunge
  9. Income and Expense Declaration
  10. writ of replevin

Bookmark and Share