FLSSI Real Property > Contract For Sale And Purchase > FAR BAR Contracts

Residential Contract For Sale And Purchase 1 - FLSSI Real Property

Residential Contract For Sale And Purchase Form. This is a FLSSI Real Property form and can be used in FAR BAR Contracts Contract For Sale And Purchase .
 Fillable pdf Last Modified 9/24/2010
Get this form for FREE as a print-only pdf

λ-·¼»²¬·¿´ ݱ²¬®¿½¬ Ú±® Í¿´» ß²¼ Ы®½¸¿-» ÌØ×Í ÚÑÎÓ ØßÍ ÞÛÛÒ ßÐÐÎÑÊÛÜ ÞÇ ÌØÛ ÚÔÑÎ×Üß ÎÛßÔÌÑÎÍ ßÒÜ ÌØÛ ÚÔÑÎ×Üß ÞßÎ ïö îö í ì ë ê éö èö çö ïðö ïï ïî ïí ïì ïë ïê ïéö ÐßÎÌ×ÛÍæ øþÍ»´´»®þ÷ô ¿²¼ øþÞ«§»®þ÷ô ¿¹®»» ¬¸¿¬ Í»´´»® -¸¿´´ -»´´ ¿²¼ Þ«§»® -¸¿´´ ¾«§ ¬¸» º±´´±©·²¹ ¼»-½®·¾»¼ λ¿´ Ю±°»®¬§ ¿²¼ л®-±²¿´ Ю±°»®¬§ ø½±´´»½¬·ª»´§ NЮ±°»®¬§M÷ °«®-«¿²¬ ¬± ¬¸» ¬»®³- ¿²¼ ½±²¼·¬·±²- ±º ¬¸·- λ-·¼»²¬·¿´ ݱ²¬®¿½¬ Ú±® Í¿´» ß²¼ Ы®½¸¿-» ¿²¼ ¿²§ ®·¼»®- ¿²¼ ¿¼¼»²¼¿ øNݱ²¬®¿½¬M÷æ ïò ÐÎÑÐÛÎÌÇ ÜÛÍÝÎ×ÐÌ×ÑÒæ ø¿÷ ͬ®»»¬ ¿¼¼®»--ô ½·¬§ô ¦·°æ ø¾÷ Ю±°»®¬§ ·- ´±½¿¬»¼ ·²æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ݱ«²¬§ô Ú´±®·¼¿ò λ¿´ Ю±°»®¬§ Ì¿¨ ×Ü Ò±æ ø½÷ Ô»¹¿´ ¼»-½®·°¬·±² ±º ¬¸» λ¿´ Ю±°»®¬§æ ¬±¹»¬¸»® ©·¬¸ ¿´´ »¨·-¬·²¹ ·³°®±ª»³»²¬- ¿²¼ º·¨¬«®»-ô ·²½´«¼·²¹ ¾«·´¬ó·² ¿°°´·¿²½»-ô ¾«·´¬ó·² º«®²·-¸·²¹- ¿²¼ ¿¬¬¿½¸»¼ ©¿´´ó¬±ó©¿´´ ½¿®°»¬·²¹ ¿²¼ º´±±®·²¹ øNλ¿´ Ю±°»®¬§M÷ «²´»-- -°»½·º·½¿´´§ »¨½´«¼»¼ ¾»´±©ò ø¼÷ л®-±²¿´ Ю±°»®¬§æ ̸» º±´´±©·²¹ ·¬»³- ±©²»¼ ¾§ Í»´´»® ¿²¼ »¨·-¬·²¹ ±² ¬¸» Ю±°»®¬§ ¿- ±º ¬¸» ¼¿¬» ±º ¬¸» ·²·¬·¿´ ±ºº»® ¿®» ·²½´«¼»¼ ·² ¬¸» °«®½¸¿-» øNл®-±²¿´ Ю±°»®¬§M÷æ ø·÷ ®¿²¹»ø-÷ñ±ª»²ø-÷ô ¼·-¸©¿-¸»®ø-÷ô ¼·-°±-¿´ô ½»·´·²¹ º¿²ø-÷ô ·²¬»®½±³ô ´·¹¸¬ º·¨¬«®»-ô ®±¼-ô ¼®¿°»®·»- ¿²¼ ±¬¸»® ©·²¼±© ¬®»¿¬³»²¬-ô ¹¿®¿¹» ¼±±® ±°»²»®-ô ¿²¼ -»½«®·¬§ ¹¿¬» ¿²¼ ±¬¸»® ¿½½»-- ¼»ª·½»-å ¿²¼ ø··÷ ¬¸±-» ¿¼¼·¬·±²¿´ ·¬»³- ½¸»½µ»¼ ¾»´±©ò ׺ ¿¼¼·¬·±²¿´ ¼»¬¿·´- ¿®» ²»½»--¿®§ô -°»½·º§ ¾»´±©ò ׺ ´»º¬ ¾´¿²µô ¬¸» ·¬»³ ¾»´±© ·- ²±¬ ·²½´«¼»¼æ λº®·¹»®¿¬±®ø-÷ Ó·½®±©¿ª» ±ª»² É¿-¸»® Ü®§»® ͬ¿²¼ó¿´±²» ·½» ³¿µ»® ͳ±µ» ¼»¬»½¬±®ø-÷ Í»½«®·¬§ -§-¬»³ É·²¼±©ñ©¿´´ ¿ñ½ Ù»²»®¿¬±® б±´ ¾¿®®·»®ñº»²½» б±´ »¯«·°³»²¬ б±´ ¸»¿¬»® Í°¿ ±® ¸±¬ ¬«¾ ©·¬¸ ¸»¿¬»® ß¾±ª» ¹®±«²¼ °±±´ ͬ±®¿¹» -¸»¼ ÌÊ ¿²¬»²²¿ñ-¿¬»´´·¬» ¼·-¸ É¿¬»® -±º¬»²»®ñ°«®·º·»® ͬ±®³ -¸«¬¬»®- ¿²¼ °¿²»´- ïè ïçö îðö îï îîö îíö îìö îëö îê îéö îèö îçö íðö íïö íîö ííö íì íëö íêö íé íèö íç ìð ìïö ìîö ìí ìì ìë ìê ìé ìè ìçö ̸» ±²´§ ±¬¸»® ·¬»³- ±º л®-±²¿´ Ю±°»®¬§ ·²½´«¼»¼ ·² ¬¸·- °«®½¸¿-»ô ¿²¼ ¿²§ ¿¼¼·¬·±²¿´ ¼»¬¿·´- ®»¹¿®¼·²¹ л®-±²¿´ Ю±°»®¬§ô ·º ²»½»--¿®§ô ¿®»æ л®-±²¿´ Ю±°»®¬§ ·- ·²½´«¼»¼ ·² ¬¸» Ы®½¸¿-» Ю·½»ô ¸¿- ²± ½±²¬®·¾«¬±®§ ª¿´«»ô ¿²¼ -¸¿´´ ¾» ´»º¬ º±® ¬¸» Þ«§»®ò ø»÷ ̸» º±´´±©·²¹ ·¬»³- ¿®» »¨½´«¼»¼ º®±³ ¬¸» °«®½¸¿-»æ îò ÐËÎÝØßÍÛ ÐÎ×ÝÛ øËòÍò ½«®®»²½§÷æWòWWWWWWWWWWWWWWWWWWWòòòWWW üÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ø¿÷ ײ·¬·¿´ ¼»°±-·¬ ¬± ¾» ¸»´¼ ·² »-½®±© ·² ¬¸» ¿³±«²¬ ±º ø½¸»½µ- -«¾¶»½¬ ¬± ÝÑÔÔÛÝÌ×ÑÒ÷ üÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ̸» ·²·¬·¿´ ¼»°±-·¬ ³¿¼» °¿§¿¾´» ¿²¼ ¼»´·ª»®»¼ ¬± NÛ-½®±© ß¹»²¬M ²¿³»¼ ¾»´±© øÝØÛÝÕ ÑÒÛ÷æ ¿½½±³°¿²·»- ±ºº»® ±® ·- ¬± ¾» ³¿¼» «°±² ¿½½»°¬¿²½» øÛºº»½¬·ª» Ü¿¬»÷ ±® ·- ¬± ¾» ³¿¼» ©·¬¸·² ÁÁÁÁÁ ø·º ¾´¿²µô ¬¸»² í÷ ¼¿§- ¿º¬»® Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬» Û-½®±© ß¹»²¬ ײº±®³¿¬·±²æ Ò¿³»æ ß¼¼®»--æ и±²»æ Û󳿷´æ Ú¿¨æ ø¾÷ ß¼¼·¬·±²¿´ ¼»°±-·¬ ¬± ¾» ¼»´·ª»®»¼ ¬± Û-½®±© ß¹»²¬ ©·¬¸·² ÁÁÁÁÁÁÁ ø·º ¾´¿²µô ¬¸»² í÷ ¼¿§- ¿º¬»® Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»WWWWWWWWWWWòWWWWWòòWWWWWWWWWWWWòüÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ øß´´ ¼»°±-·¬- °¿·¼ ±® ¿¹®»»¼ ¬± ¾» °¿·¼ô ¿®» ½±´´»½¬·ª»´§ ®»º»®®»¼ ¬± ¿- ¬¸» NÜ»°±-·¬M÷ ø½÷ Ú·²¿²½·²¹æ Û¨°®»-- ¿- ¿ ¼±´´¿® ¿³±«²¬ ±® °»®½»²¬¿¹» øNÔ±¿² ß³±«²¬M÷ -»» п®¿¹®¿°¸ è WòòWò ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ø¼÷ Ѭ¸»®æ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ WWüÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ø»÷ Þ¿´¿²½» ¬± ½´±-» ø²±¬ ·²½´«¼·²¹ Þ«§»®K- ½´±-·²¹ ½±-¬-ô °®»°¿·¼- ¿²¼ °®±®¿¬·±²-÷ ¾§ ©·®» ¬®¿²-º»® ±® ±¬¸»® ÝÑÔÔÛÝÌÛÜ º«²¼-WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWòWWüÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÒÑÌÛæ Ú±® ¬¸» ¼»º·²·¬·±² ±º NÝÑÔÔÛÝÌ×ÑÒM ±® NÝÑÔÔÛÝÌÛÜM -»» ÍÌßÒÜßÎÜ Íò íò Ì×ÓÛ ÚÑÎ ßÝÝÛÐÌßÒÝÛ ÑÚ ÑÚÚÛÎ ßÒÜ ÝÑËÒÌÛÎóÑÚÚÛÎÍå ÛÚÚÛÝÌ×ÊÛ ÜßÌÛæ ø¿÷ ׺ ²±¬ -·¹²»¼ ¾§ Þ«§»® ¿²¼ Í»´´»®ô ¿²¼ ¿² »¨»½«¬»¼ ½±°§ ¼»´·ª»®»¼ ¬± ¿´´ °¿®¬·»- ±² ±® ¾»º±®» ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁô ¬¸·- ±ºº»® -¸¿´´ ¾» ¼»»³»¼ ©·¬¸¼®¿©² ¿²¼ ¬¸» Ü»°±-·¬ô ·º ¿²§ô ©·´´ ¾» ®»¬«®²»¼ ¬± Þ«§»®ò ˲´»-- ±¬¸»®©·-» -¬¿¬»¼ô ¬·³» º±® ¿½½»°¬¿²½» ±º ¿²§ ½±«²¬»®ó±ºº»®- -¸¿´´ ¾» ©·¬¸·² î ¼¿§- ¿º¬»® ¬¸» ¼¿§ ¬¸» ½±«²¬»®ó±ºº»® ·- ¼»´·ª»®»¼ò ø¾÷ ̸» »ºº»½¬·ª» ¼¿¬» ±º ¬¸·- ݱ²¬®¿½¬ ©·´´ ¾» ¬¸» ¼¿¬» ©¸»² ¬¸» ´¿-¬ ±²» ±º ¬¸» Þ«§»® ¿²¼ Í»´´»® ¸¿- -·¹²»¼ ±® ·²·¬·¿´»¼ ¬¸·- ±ºº»® ±® º·²¿´ ½±«²¬»®ó±ºº»® øNÛºº»½¬·ª» Ü¿¬»M÷ò ìò ÝÔÑÍ×ÒÙ ÜßÌÛæ ˲´»-- ³±¼·º·»¼ ¾§ ±¬¸»® °®±ª·-·±²- ±º ¬¸·- ݱ²¬®¿½¬ô ¬¸» ½´±-·²¹ ±º ¬¸·- ¬®¿²-¿½¬·±² -¸¿´´ ±½½«® ¿²¼ ¬¸» ½´±-·²¹ ¼±½«³»²¬- ®»¯«·®»¼ ¬± ¾» º«®²·-¸»¼ ¾§ »¿½¸ °¿®¬§ °«®-«¿²¬ ¬± ¬¸·- ݱ²¬®¿½¬ -¸¿´´ ¾» ¼»´·ª»®»¼ øNÝ´±-·²¹M÷ ±² ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ øNÝ´±-·²¹ Ü¿¬»M÷ô ¿¬ ¬¸» ¬·³» »-¬¿¾´·-¸»¼ ¾§ ¬¸» Ý´±-·²¹ ß¹»²¬ò ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ п¹» ï ±º ïï Í»´´»®K- ײ·¬·¿´ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Þ«§»®K- ײ·¬·¿´- Ú´±®·¼¿Î»¿´¬±®-ñÚ´±®·¼¿Þ¿®óï λªò êñïð w îðïð Ú´±®·¼¿ λ¿´¬±®-x ¿²¼ ̸» Ú´±®·¼¿ Þ¿®ò ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ò ëð ëï ëî ëí ëì ëë ëê ëé ëè ëçö êð êï êî êí êì êë êê êé êè êç éð éïö éîö éí éì éë éêö éé éèö éçö èðö èïö èîö èíö èìö èë èê èé èè èç çð çï çî çí çì çë çê çé çè çç ïðð ïðï ïðî ïðíö ïðìö ëò ÛÈÌÛÒÍ×ÑÒ ÑÚ ÝÔÑÍ×ÒÙ ÜßÌÛæ ø¿÷ ׺ Ý´±-·²¹ º«²¼- º®±³ Þ«§»®K- ´»²¼»®ø-÷ ¿®» ²±¬ ¿ª¿·´¿¾´» ¿¬ ¬·³» ±º Ý´±-·²¹ ¼«» ¬± Ì®«¬¸ ײ Ô»²¼·²¹ ß½¬ øÌ×Ôß÷ ²±¬·½» ®»¯«·®»³»²¬-ô Ý´±-·²¹ -¸¿´´ ¾» »¨¬»²¼»¼ º±® -«½¸ °»®·±¼ ²»½»--¿®§ ¬± -¿¬·-º§ Ì×Ôß ²±¬·½» ®»¯«·®»³»²¬-ô ²±¬ ¬± »¨½»»¼ é ¼¿§-ò ø¾÷ ׺ »¨¬®»³» ©»¿¬¸»® ±® ±¬¸»® ½±²¼·¬·±² ±® »ª»²¬ ½±²-¬·¬«¬·²¹ NÚ±®½» Ó¿¶»«®»M ø-»» ÍÌßÒÜßÎÜ Ù÷ ½¿«-»-æ ø·÷ ¼·-®«°¬·±² ±º «¬·´·¬·»- ±® ±¬¸»® -»®ª·½»- »--»²¬·¿´ º±® Ý´±-·²¹ô ±® ø··÷ Ø¿¦¿®¼ô É·²¼ô Ú´±±¼ ±® ر³»±©²»®-K ·²-«®¿²½»ô ¬± ¾»½±³» «²¿ª¿·´¿¾´» °®·±® ¬± Ý´±-·²¹ô Ý´±-·²¹ ©·´´ ¾» »¨¬»²¼»¼ ¿ ®»¿-±²¿¾´» ¬·³» «° ¬± í ¼¿§¿º¬»® ®»-¬±®¿¬·±² ±º «¬·´·¬·»- ¿²¼ ±¬¸»® -»®ª·½»- »--»²¬·¿´ ¬± Ý´±-·²¹ô ¿²¼ ¿ª¿·´¿¾·´·¬§ ±º ¿°°´·½¿¾´» Ø¿¦¿®¼ô É·²¼ô Ú´±±¼ ±® ر³»±©²»®-K ·²-«®¿²½»ò ׺ ®»-¬±®¿¬·±² ±º -«½¸ «¬·´·¬·»- ±® -»®ª·½»- ¿²¼ ¿ª¿·´¿¾·´·¬§ ±º ·²-«®¿²½» ¸¿- ²±¬ ±½½«®®»¼ ©·¬¸·² ÁÁÁÁÁÁÁ ø·º ´»º¬ ¾´¿²µô ïì÷ ¼¿§- ¿º¬»® Ý´±-·²¹ Ü¿¬»ô ¬¸»² »·¬¸»® °¿®¬§ ³¿§ ¬»®³·²¿¬» ¬¸·Ý±²¬®¿½¬ ¾§ ¼»´·ª»®·²¹ ©®·¬¬»² ²±¬·½» ¬± ¬¸» ±¬¸»® °¿®¬§ô ¿²¼ Þ«§»® -¸¿´´ ¾» ®»º«²¼»¼ ¬¸» Ü»°±-·¬ô ¬¸»®»¾§ ®»´»¿-·²¹ Þ«§»® ¿²¼ Í»´´»® º®±³ ¿´´ º«®¬¸»® ±¾´·¹¿¬·±²- «²¼»® ¬¸·- ݱ²¬®¿½¬ò êò ÑÝÝËÐßÒÝÇ ßÒÜ ÐÑÍÍÛÍÍ×ÑÒæ ˲´»-- ±¬¸»®©·-» -¬¿¬»¼ ¸»®»·²ô Í»´´»® -¸¿´´ô ¿¬ Ý´±-·²¹ô ¸¿ª» ®»³±ª»¼ ¿´´ °»®-±²¿´ ·¬»³- ¿²¼ ¬®¿-¸ º®±³ ¬¸» Ю±°»®¬§ ¿²¼ -¸¿´´ ¼»´·ª»® ±½½«°¿²½§ ¿²¼ °±--»--·±²ô ¿´±²¹ ©·¬¸ ¿´´ µ»§-ô ¹¿®¿¹» ¼±±® ±°»²»®-ô ¿½½»-- ¼»ª·½»- ¿²¼ ½±¼»-ô ¿- ¿°°´·½¿¾´»ô ¬± Þ«§»®ò ׺ Ю±°»®¬§ ·- ·²¬»²¼»¼ ¬± ¾» ®»²¬»¼ ±® ±½½«°·»¼ ¾»§±²¼ Ý´±-·²¹ô ¬¸» º¿½¬ ¿²¼ ¬»®³- ¬¸»®»±º ¿²¼ ¬¸» ¬»²¿²¬ø-÷ ±® ±½½«°¿²¬- -¸¿´´ ¾» ¼·-½´±-»¼ °«®-«¿²¬ ¬± ÍÌßÒÜßÎÜ Üò ׺ ±½½«°¿²½§ ·- ¬± ¾» ¼»´·ª»®»¼ ¾»º±®» Ý´±-·²¹ô Þ«§»® ¿--«³»- ¿´´ ®·-µ- ±º ´±-- ¬± Ю±°»®¬§ º®±³ ¼¿¬» ±º ±½½«°¿²½§ô -¸¿´´ ¾» ®»-°±²-·¾´» ¿²¼ ´·¿¾´» º±® ³¿·²¬»²¿²½» º®±³ ¬¸¿¬ ¼¿¬»ô ¿²¼ -¸¿´´ ¾» ¼»»³»¼ ¬± ¸¿ª» ¿½½»°¬»¼ Ю±°»®¬§ ·² ·¬- »¨·-¬·²¹ ½±²¼·¬·±² ¿- ±º ¬·³» ±º ¬¿µ·²¹ ±½½«°¿²½§ô »¨½»°¬ ©·¬¸ ®»-°»½¬ ¬± ¿²§ ·¬»³·¼»²¬·º
Link/Embed this Document
URL
Embed


Popular Searches

  1. statement of claim
  2. name change
  3. modification of child support
  4. claim of exemption
  5. Unlawful Detainer
  6. garnishment
  7. motion to vacate
  8. small claims
  9. contempt
  10. small estate affidavit

Bookmark and Share